Způsob řízení se od běžných motorů výrazně liší. KM se totiš nepohybuje kontinuelně  ale po krocích, které vytváří pulsní řízení KM a jeho konstrukce.
Jednotlivé fáze se budí sekvenčním způsobem a tím se dosahuje 200, nebo 400 kroků na otáčku. Hovoří se zde o dvoutaktním,nebo čtyřtaktním řízení.
Další podstatný parametr je druh řízení  -  unipolární a bipolární řízení.

Unipolární řízení je v podstatě spínání jednotlivých fází proti zemi v určitém časovém sledu a tím vytvoření rotačního pole ve kterém se pohybuje rotor.

Bipolární řízení se liší tím, že proud v jedn. fázích mění směr a tím zvyšuje interakční sílu mezi statorem a rotorem. Bipolární řízení přináší ještě jednu výhodu,kterou unipolární řízení nemá, a to je mikrokrokování (MKK).
MKK odstraňuje fyzikální omezení konstrukce KM jak z hledista počtu kroků na otáčku,tak z hlediska dynamiky chodu KM (zejména omezení rezonancí).
Kvalitní drivery umožňují dynamickou stabilizaci polohy rotoru podobně jako servosystémy.Snímáním proudu jednotlivyvh fází dokáže driver určit v jaké mezipoloze se rotor nachází a tu stabilizovat.

Ne každý KM se pro MKK hodí a na to je třeba brát zřetel.
Také hodnota MKK 8 až 16 je obvykle mezní pro reálné použití. MKK zkvalitňuje chod motoru, ale klade vyšší nároky na řídící jednotku z hledista schopnosti generovat řídící impulsy. To je problém zejména u řízení generovaného PC pod WinXP (MACH3 a pod.).

Pro ovládání volíme drivery na bázi IO L297/298 pro malé motory bez MKK, L297/L6203 pro střední KM do 4A bez MKK.
Tato sekce je věnovaná pohonům, t.j. krokovým motorům (KM) , spojkám a driverům.

Krokové motory jsou v hobby oblasti nejpoužívanější pohonné jednotky.
Je to hlavně proto, že jsou levné, spolehlivé a téměř bezúdržbové.
Dnes se nejčastěji setkáme s tzv. hybridními motory, které mají mg. rotor s ozubením a vinutý stator s pólovými nástavci. Na obrázcích vidíte starší a novější typy KM. Pro naše účely vyhoví spolehlivě obojí. Nicméně novější typy mají při stejných rozměrech až o 30% vyšší moment.
Fukce krokového motoru je poměrně komplikovaná záležitost, a proto jí probereme jen povrchně. Princip zpočívá v interakci dvou mg. sil. Jedna je tvořena mg. statoru a druhá mg. rotoru. Pokud na vinutí KM přivedeme napětí,vytvoří protékající proud mg. pole a to silově interaguje s rotorem a tím dojde k natočení rotoru o úhel, který je pevně dán konstrukcí KM.
V hobby oblasti jsou nejpoužívanější dvoufázové KM které mají 4 vinutí
ve dvou sekcích (fázích). Každá fáze je vinuta bifilárně a tato dvě vinutí lze spojit buď seriově,nebo paralelně, a nebo použít je jedno vinutí.
Výhody a nevýhody jedn. spojení jsou následující :

- paralelní spojení má menší indukčnost,lze tedy dosáhnout vyšších otáček KM při stejném napětí a momentu. Nevýhodou jsou vyšší proudové nároky na driver.

- sériové spojení vytvoří při stejném proudu vyšší mg. sílu, ale díky vyšší indukčnosti rychle ztácí moment s rostoucími otáčkami a vyžaduje vyšší napětí.

- použití jednoho vinutí tvoří jakýsi kompromis mezi oběma uvedenými variantami a je dost obvyklé.
Pokud toužíme po MKK, je k dispozici celá řada hotových driverů na bázi IO. Jmenujme třeba oblíbený Bistep, nebo drivery s IO TA 8435 / TB6560 a další.

Důležité je také napájení KM. Nízké hodnoty Ui uváděné na štítku KM svádí k úvaze,že pro napájení 3V KM stačí 3V. Tato hodnota napětí je však pouze statická. Pro skutečné napájení je napětí dané indukčností KM a požadavkem na max. otáčky. Napájecí napětí tak vychází min na desetinásobek Ui, tedy 30- 40V.
S rostoucími otáčkami roste i indukované napětí KM a to se odčítá od napájecího. V okamžiku, kdy je rozdíl menší než násobek ohmického odporu vinutí a jmen. proudu fáze,dochází ke snižování proudu ve fázi a tím pádem i ke snížení momentu.

Při návrhu řízení s KM je třeba zvážit jednu věc. Pokud pro pohon potřebujeme moment cca 0.3Nm, je lépe zvolit motor 0.75 Nm a napájet ho 1/2 jmenovitého proudu. KM se nejlépe dynamicky chovají právě v oblasti 0.5 In. Lze tak dosáhnou max. otáčky při slušném momentu a při nízkých otáčkách nedochází k rezonancím. Pokud motor nasytíme na maximum, je jeho chod nepříjemý a má tendence k rezonancím a ztrátě kroku.
Spousta lidí zavrhuje KM a prosazuje serva, ale  pokud se s KM zachází rozumně,poskytují vynikající výsledky za malý peníz.
Na závěr ještě pár slov k mechanickému připojení motoru ke šroubu.
Pokud to stoupání šroubu dovolí, je ideální přímé spojení přes spojku, která zaručí kvalitní přenos momentu a eliminuje parazitní síly vzniklé nesouosostí spojení.
Pri větších stoupáních je třeba použít převod a tam je ideální ozubený řemen.
Řemen musí být dobře napnutý, aby nedocházelo ke vzniku vůle.